نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
یکشنبه, خرداد ۱۴, ۱۴۰۲
سال 1402 (سال مهار تورم و رشد تولید )مبارک باد

اولین

<ul>
<?php
;global $post
;$myposts = get_posts(array(‘numberposts’ => 5, ‘offset’ => 0,’post_status’=>’publish’))
:foreach($myposts as $post)
;setup_postdata($post)
?>
<li class=”recent_post_item”>
<?php
if(has_post_thumbnail()) {
;echo ‘<a href=”‘.get_permalink().'”>’
;echo get_the_post_thumbnail($post->ID, array(80,80) )
;echo ‘</a>’
} ?>
<h2><a href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<?php the_title(); ?></a></h2>
</li>
<?php endforeach; ?>
<?php wp_reset_query(); ?>
</ul>