جلسه مدیران محترم کل اقتصاد و دارایی ، معاونت نظارت مالی و خزانه معین ، مدیرکل دامپزشکی ریاست شعب بانک کشاورزی

جلسه ای با حضور مدیرکل محترم امور اقتصاد و دارایی استان ، معاونت محترم نظارت مالی و خزانه معین استان ، مدیرکل محترم دامپزشکی استان و ریاست محترم شعب بانک کشاورزی استان به همرا مدیرکل امور عشایر استان با عشایر کوچ رو

سیستان و بلوچستان در مناطق عشایری مورخه 95/2/14برگزار شد ودر مورد بررسی حل مشکلات عشایر استان تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ گردید

 

 

 

 

photo_2016-05-04_09-41-49 بازدید مدیرکل محترم اقتصاد و دارایی و مدیریت محترم خزانه استان و ریاست محترم شعب بانک کشاورزی بهمرا زاهدان