ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی

ویژگی های جمعیت شناختی

بر اساس نتایج آخرین سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده کشوردرسال ۱۳۸۷ استان سیستان و بلوچستان  دارای تعداد  ۱۸۹۸۴  خانوار و  ۱۰۲۱۹۹    نفر جمعیت با بعد خانوار  ۴/۵   نفر ونسبت جنسی    ۹۸    می باشد. این تعداد جمعیت معادل    ۲/۴   درصد جمعیت استان ومعادل  ۹  درصد جمعیت عشایر کوچنده کشور را به خود اختصاص می دهد. جمعیت عشایرکوچنده استان در مقایسه با سرشماری های انجام شده در سال های ۱۳۶۶و ۱۳۷۷ به ترتیب  ۶/۱۸ و   ۹/۹  درصد رشد داشته وتعدادخانوارنیزطی دوسرشماری مورداشاره به ترتیب  ۴/۸   درصد و  ۲۰   درصد رشد داشته است. بر این اساس از نظر تعداد خانوار روندی کاهشی  و افزایشی؛ و ازنظر تعدادجمعیت روندی افزایشی ‌‌‌ داشته است .

میزان با سوادی عشایر استان  ۴۵ درصد بوده که نسبت به اولین سرشماری عشایر کوچنده در سال ۱۳۶۶ مقدار  ۶/۳۵  درصد رشد نموده است .

۱-۱جدول ویژگی های جمعیت شناختی (بر اساس نتایج سرشماری عشایری ۱۳۸۷)

تعداد کل خانوار  ۱۸۹۸۴   خانوارتعداد جمعیت   ۱۰۲۱۹۹   نفر
بعد خانوار  ۴/۵نسبت جنسی    ۹۹    نفر
درصد باسوادی جمعیت ۶ساله وبیشتر:کل جمعیت    ۴۵   درصدتعداد مردان:    ۵۲  درصد

تعداد زنان:   ۳۹   درصد

گروه بندی جمعیت:۱۴-۰ ساله:    ۴۴۶۲۴   نفر۶۴-۱۵ ساله :    ۵۴۲۰۴   نفر

۶۵ ساله و بیشتر :    ۳۳۷۱   نفر

وضعیت رشد جمعیت:بین سرشماری ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷:   ۶/۱۸  درصدبین سرشماری ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷:      ۹/۹  درصد

پیش بینی نرخ رشد جمعیت برای سال ۱۳۹۷: ۹۷/۰ درصد

پیش بینی نرخ رشد جمعیت برای سال ۱۴۰۴ : ۹۷/۰ درصد

جمعیت طی سه دوره سرشماری و پیش بینی آینده:۱۳۶۶:   ۸۶۱۴۸      نفر۱۳۷۷:    ۹۲۹۶۴     نفر

۱۳۸۷ :   ۱۰۲۱۹۹     نفر

۱۳۹۷:    ۱۱۲۵۵۶     نفر

۱۴۰۷:      ۱۲۳۹۶۳    نفر

ویژگی های اجتماعی

ازنظرساختار ایلی عشایر استان در قالب   ۱   ایل و   ۲۲۶    طایفه مستقل و تعداد  ۲۶۲۰ رده  شکل گرفته است و

شمای کلی رده بندی و سلسله مراتب ایلی عشایر استان به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

تعداد ایل در استان:  ۱  ایلتعداد طایفه مستقل:       ۲۶۲۰ذکر سلسله مراتب رده های ایلی غالب عشایر استان:  ایل – طایفه – تیره – رده – هلک – خانوار

عشایراستان درقالب تعداد  ۲۴   زیست بوم سازماندهی شده اند و ازنظر وضعیت کوچ، درون کوچ   ۱۸۶۵۲   خانوارو برون کوچ   ۳۳۲  خانوار هستند. که به استان خراسان جنوبی در فصل بهار  کوچ می کنند.

ویژگی های اقتصادی

بر اساس نتایج آخرین بررسی های انجام شده میزان کل مراتع عرفی عشایر استان  ۶۲۱۷۵۰۰  هکتار می باشد که مقدار ۶۳۰۰۰۰ هکتار آن مراتع ییلاقی ومقدار۵۶۰۰۰۰۰  هکتارمراتع قشلاقی می باشد. همچنین مقدار  ۶۲۰۰۰۰۰   هکتاراز مراتع عشایراستان در محدوده سیاسی استان و مقدار  ۱۷۵۰۰ هکتارآن در محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی  می باشد .

مراتع داخل استان حدود ۹۸ درصدکل مراتع عشایری استان را شامل می شوند ومیزان تولید علوفه سالانه مراتع عشایری حدود ۳۵۳۹۴۰ تن علوفه خشک (۲۱۲۸۸۳  تن TDN)  می باشد و میزان تولید علوفه مراتع خارج از استان معادل ۲۶۲۵ تن علوفه خشک ( ۱۸۹۰ تن TDN) می باشد. درمجموع مقدار تولید سالانه علوفه مراتع عرفی عشایر معادل ۳۵۶۵۶۵  تن (۲۱۴۷۷۳  تن TDN) بوده که نیاز علوفه دام عشایر برای مدت ۲۴۰ روز در سال را تأمین می کند. در واقع می توان گفت که با توجه به نیاز سالانه علوفه دام موجود عشایر به مقدار  ۴۹۲۷۵۰ تن مقدار ۷۱  درصد آن از مراتع عرفی واقع در قشلاق، ییلاق و میابند ها و مابقی آن بایستی از منابع دیگری مانند. علوفه دستی ، پس چر مزارع ، کنسانتره و……. تأمین گردد.

جمعیت دامی عشایر استان ۸۳۴۸۰۷ واحد دامی است که معادل ۶/۱۵ درصد کل جمعیت دامی استان می باشد.

جدول تعداد و ترکیب دام عشایر استان (واحدامی)

شرحگوسفند و برهبز و بزغالهگاو و گوسالهشتر و بچه شترگاومیش و بچه گاومیشاسبقاطرالاغچمع کل
تعداد۲۸۵۹۶۱۴۱۵۲۴۳۱۶۲۷۸۷۷۷۲۰۵۰۲۱۱۰۲۵۸۵۹۳۲۷۰۰۸۳۴۸۰۷
درصد۲/۳۴۷/۴۹۲۴/۹۶/۰۱/۰۱/۰۹/۳۱۰۰
درصد دام عشایر نسبت به دام استان: . ۶/۱۵ درصدسرانه دام عشایر استان:   ۴۴   واحددامی
سرانه دام عشایر کل کشور:۱۱۰   واحددامیمقایسه (تفاوت) بین سرانه دام استان با کل کشور:۶۰   درصد   ۶۶  واحددامی.

میزان اراضی کشاورزی عشایر استان ۱۱۳۴۲  هکتار، که کل آن درمنطقه قشلاق قرار دارد. و معادل  ۸/۳  درصد کل اراضی کشاورزی استان و ۹/۲  درصداراضی عشایر کشور می باشد. ازکل اراضی زراعی موردبهره برداری عشایر مقدار   ۸۸۲۳  هکتار اراضی آبی و مقدار ۵۵۹  هکتار آن دیم می باشد. مساحت باغات عشایر استان ۳۰۷۱  هکتار می باشد . وضعیت بهره برداری و سرانه  اراضی  خانوارعشایر استان به شرح جداول زیر می باشد. 

جدول بهره برداری از  اراضی زراعی و  باغی (واحد هکتار)

دوره استقراراراضی زراعیزیر کشت محصولات سالانهآیشباغ و قلمستانجمع کل
کلآبی دیمآبی دیمآبیدیمآبی دیم 
ییلاق________
قشلاق۸۲۲۳۷۶۸۶۵۳۷۵۷۵۲۵۱۱۱۹۳۴۲۶۳۰۷۱۴۸۱۱۳۴۲
جمع۸۲۲۳۷۶۸۶۵۳۷۵۷۵۲۵۱۱۱۹۳۴۲۶۳۰۷۱۴۸۱۱۳۴۲

 

سرانه اراضی زراعی هر خانوارعشایر ۴۳/۰  هکتارسرانه باغ و قلمستان هر خانوار   ۱۶/۰  هکتار
سرانه اراضی زراعی آبی:  ۴/۰  هکتارسرانه اراضی زراعی دیم:  ۰۳/۰  هکتار 

جدول میزان و ارزش  تولیدات سالانه عشایر استان به شرح جدول زیر می باشد.

عنوانواحدمیزان تولیدارزش واحدارزش کل “میلیون ریال”سرانه ارزش به خانوار
تولیدات دامیتن۴۳۲۳۷۵۸۰۸۹۱۴ ریال۲۵۱۱۶۰۶۴
تولیدات زراعیتن۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۱/۱۹
تولیدات باغیتن۱۲۵۰۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال۶۲۵۰۰۹/۱۵
صنایع دستی داریمتر مربع۵۰۳۴۰۵۵۸۲۰ ریال۲۸۱۰۸/۰
صنایع دستی غیر داریمورد۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۵/۰
سایر
جمع۳۹۱۶۷۰

– ارزش سرمایه و منابع تولید عشایر استان برابر  ۳۹۱۶۷۰   میلیون ریال است.
[/tab] [/su_nt_tabs]