بازدید مدیرکل ازمناطق عشایری خاش

مهندس طوقی درمورخه ۱۵آبان ۹۸ به اتفاق هییت همراه دکتر ملازهی ،دکتر مهردادطوقی ،دکترفرامرزطوقی وتعدادی ازمعتمدین عشایر از مناطق عشایری شهرستان خاش بخش نوک آباد بازدید به عمل آوردند.