تجلیل از خیرین مناطق عشایری با حضورمعاون اول رییس جمهور

باحضور معاون اول  رییس جمهور و استانداران  سراسر کشور(از طریق ویدیو کنفرانس ویدیو کنفرانس) ، مهندس موهبتی استاندار  ، مهندس طوقی مدیرکل امور عشایر استان ، دکتر کردی ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و سایر مدیران مرتبط دستگاههای اجرایی درسالن جلسات  فرمانداری شهرستان چابهار از خیرین عرصه روستاها و عشایری تجلیل گردیدد .