شرکت تعاونی عشایری سراوان نمونه استانی شد

در سی وپنجمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های استانی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ شرکت تعاونی عشایری شهرستان سراوان به عنوان شرکت تعاونی نمونه عشایری استان انتخاب و از مدیر عامل آن آقای مهرداد امرا تقدیر به عمل امد .