گزارش مطالعه شناخت و برنامه ریزی سامانه کالان مسکی