گزارش مطالعه شناخت و برنامه ریزی سامانه حاشیه ابترشهر