جلسه شورای عشایری شهرستانها با حضور فرمانداران ومسئولین ادارات