خدمات استاندارد

 

 

نامه تایید خدمات استاندارد شده

ساماندهی اسکان عشایر

تامین و توزیع سوخت فسیلی

نظارت بر تشکل ها و فروشگاه های عشایر

ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر

اعطای تسهیلات بانکی به عشایر