پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع


شهروندان گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محور های ارائه شده در این پرسشنامه ،ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

  جنسیت
  مردزن

  علت مراجعه

  ۱-سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی مراحل انجام کار
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۲-سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  سطح رضایت از انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۴-سطح رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۵-سطح رضایت از راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۶-سطح رضایت از انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۷-سطح رضایت از نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۸-سطح رضایت از تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۹-سطح رضایت از تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۱۰-سطح رضایت از میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۱۱-سطح رضایت از نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۱۲-سطح رضایت از دریافت یکباره مدارک و ازلاعات بصورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  ۱۳-سطح رضایت از عدم ارائه اطلاعات تکراری به واحدهای مختلف
  بسیار خوبخوبمتوسطبد

  در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  بسیار خوبخوبمتوسطبد