معرفی مدیران

تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی ، سازمان خاصی متولی امور عشایر ایران نبود. در سال ۱۳۵۲ سازمان دامداران متحرک ، باهدف فراهم آوردن موجبات اسکان ، رفاه و بهبود وضعیت اجتماعی – اقتصادی  و تولیدی دامداران متحرک  ؛ بوجود آمد و تشکیلات سازمانی آن با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت ، به وزارت کشاورزی  و منابع طبیعی ( که سازمان تابع آن وزارت بود) ابلاغ گردید.

در سال ۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی ، سازمان دامداران متحرک از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منفک و به وزارت جهاد سازندگی ملحق و به سازمان امور عشایر ایران تغییر نام داد.با توجه به این که جامعه عشایری مسائل و مشکلات خاص خودش را  از حیث سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی  ، اقتصادی و غیره داشت و تشکیلات مصوب فوق پاسخگوی همه این نیازها نبود، لذا با پیگیری سازمان امور عشایر ، تشکیلات سازمانی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۶۹/۳/۵ با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت،  تشکیلات سازمانی اصلاح شده و با هدف ارائه خدمت به منظور بهبود و توسعه وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

هرچند تشکیلات جدید پاره ای از مسائل و مشکلات معتنا به جامعه عشایری را نسبت به وضعیت قبل کاهش داد ، ولیکن پاسخگوی نیاز واقعی نبود و برخی از وظایف اساسی را از قبیل طرح توسعه جامع مناطق عشایری را در بر نمی گرفت ، لذا مجدداٌ ، تشکیلات سازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی رسید و در  اول مرداد ۱۳۷۹ تشکیلات اصلاح شده به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

نام ونام خانوادگی سمت از تاریخ تا تاریخ
امان الله سید زاده مدیرکل ۱۹/۱۲/۱۳۵۹
سید محمدتقی لقمانی مدیرکل ۱۹/۱۲/۱۳۵۹ ۱۴/۰۶/۱۳۶۲
علی پیشادست مدیرکل ۱۴/۰۶/۱۳۶۲ ۰۷/۰۲/۱۳۶۴
جلیل مصلحیان مدیرکل ۰۷/۰۲/۱۳۶۴ ۱۲/۰۳/۱۳۶۶
غلامرضا صندوقداران مدیرکل ۱۲/۰۳/۱۳۶۶ ۲۵/۱۰/۱۳۶۹
سید عیسی موسویان مدیرکل ۲۵/۱۰/۱۳۶۹ ۱۰/۰۱/۱۳۷۲
احمد بهیاری مدیرکل ۱۰/۰۱/۱۳۷۲ ۱۷/۰۵/۱۳۷۷
محمدرضا میرامینی مدیرکل ۱۷/۰۵/۱۳۷۷ ۰۱/۰۴/۱۳۹۰
حمید طوقی مدیرکل ۰۱/۰۴/۱۳۹۰ تا کنون
نام ونام خانوادگی سمت/محل خدمت شماره مستقیم شماره همراه شماره نمابر پست الکترونیک
حمید طوقی مدیرکل ۳۳۴۱۱۸۱۳ ۹۱۵۱۴۱۹۱۸۴ ۳۳۴۲۹۵۶۸ hamid.toghi@sb-nomads.ir
غلامحسن گنجعلی معاون اداری ومالی ۳۳۴۱۱۸۱۳ ۰۹۱۵۵۴۹۴۷۹۹ ۳۳۴۲۹۵۶۸ ganjali@sb-nomads.ir
کریم بخش هوتی معاون توسعه و عمران ۳۳۴۴۰۸۸۱ ۹۱۵۵۴۶۰۱۶۱ ۳۳۴۴۶۴۳۰ hoti@sb-nomads.ir
محمدرضا میر زابل ۳۲۲۹۵۱۳۱ ۹۱۵۵۴۲۰۷۲۹ ۳۲۲۹۵۱۳۲ zabol@sb-nomads.ir
نظر آذریان هیرمند ۳۲۶۲۲۹۳۵ ۹۱۵۵۴۲۱۵۹۹ ۳۲۶۲۲۹۳۵ hirmand@sb-nomads.ir
رضا مصطفایی زاهدان ۳۳۴۲۷۵۵۶ ۹۱۵۵۴۳۳۴۰۳ ۳۳۴۴۶۴۳۰ zahdan@sb-nomads.ir
امین اله میرکازهی خاش ۳۳۷۲۹۸۹۸ ۹۱۵۳۴۰۳۰۲۷ ۳۳۷۲۳۲۴۶ khash@sb-nomads.ir
صابر بامری ایرانشهر ۳۷۲۱۱۹۶۸ ۹۱۵۵۴۷۴۵۲۶ ۳۷۲۱۱۹۶۸ iranshahr@sb-nomads.ir
محمد بامری دلگان ۳۷۳۳۲۳۵۶ ۹۱۵۱۹۸۱۸۰۴ ۳۷۳۳۲۳۵۷ dalgan@sb-nomads.ir
احمد زراعتی سرباز ۳۷۱۴۲۷۸۰ ۹۱۵۳۴۵۵۶۰۷ ۳۷۱۴۲۷۸۰ sarbaz@sb-nomads.ir
سلمان قدوسی سراوان ۳۷۶۴۰۰۱۰ ۹۱۵۱۹۸۹۱۳۵ ۳۷۶۲۲۷۱۶ saravan@sb-nomads.ir
محمد جمشیدی چابهار ۳۵۳۳۳۲۷۳ ۹۱۵۳۴۷۱۵۲۴ ۳۵۳۳۳۲۷۳ chabahar@sb-nomads.ir
محمد رضا نیکبختی قصرقند ۳۵۲۴۳۰۵۵ ۹۱۵۳۴۰۷۱۰۳ ۳۵۲۴۳۰۵۶ ghasrghand@sb-nomads.ir
منصور عبدالهی میرجاوه ۳۳۵۸۲۱۴۲ ۹۱۵۳۴۱۶۹۳۱ ۳۳۵۸۲۱۴۲ mirjave@sb-nomads.ir
داود توقی فنوج ۳۷۱۸۲۸۷۱ ۹۱۵۵۴۷۹۸۴۳ ۳۷۱۸۲۸۷۳ fanoj@sb-nomads.ir
شاکر سپاهی سوران ۳۷۶۹۴۴۱۵ ۹۱۵۹۹۷۳۵۳۰ ۳۷۶۹۴۴۱۶ sibsoran@sb-nomads.ir
نعمت الله کرد کوشه مهرستان ۳۷۷۲۲۹۰۹ ۹۱۵۹۹۱۱۳۸۸ ۳۷۷۲۲۹۰۹ mehrestan@sb-nomads.ir
سیما دهقان نیکشهر ۳۵۲۳۲۳۰۹ ۹۱۵۴۶۷۲۲۹۲ ۳۵۲۳۲۳۰۸ nikshahr@sb-nomads.ir