آگهی مناقصه ومزایده

۱- بدینوسیله اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادی ماشین آلات  را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده به نشانی زاهدان-بلوار شهید مزاری-بلوار آزادگان اداره کل امور عشایر استان مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۷/۱۱/۰۳ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ جهت  بازدید و دریافت اوراق ظرف مدت تعیین شده به این اداره مراجعه  نمایند

ضمنا،متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند قابل ذکر است این اداره در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.