معرفی مديران

تا قبل از سال 1352 هجری شمسی ، سازمان خاصی متولی امور عشایر ایران نبود. در سال 1352 سازمان دامداران متحرک ، باهدف فراهم آوردن موجبات اسکان ، رفاه و بهبود وضعیت اجتماعی – اقتصادی  و تولیدی دامداران متحرک  ؛ بوجود آمد و تشکیلات سازمانی آن با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت ، به وزارت کشاورزی  و منابع طبیعی ( که سازمان تابع آن وزارت بود) ابلاغ گردید.

در سال 1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی ، سازمان دامداران متحرک از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منفک و به وزارت جهاد سازندگی ملحق و به سازمان امور عشایر ایران تغییر نام داد.با توجه به این که جامعه عشایری مسائل و مشکلات خاص خودش را  از حیث سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی  ، اقتصادی و غیره داشت و تشکیلات مصوب فوق پاسخگوی همه این نیازها نبود، لذا با پیگیری سازمان امور عشایر ، تشکیلات سازمانی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ 1369/3/5 با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت،  تشکیلات سازمانی اصلاح شده و با هدف ارائه خدمت به منظور بهبود و توسعه وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي عشاير به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

هرچند تشکیلات جدید پاره ای از مسائل و مشکلات معتنا به جامعه عشایری را نسبت به وضعیت قبل کاهش داد ، ولیکن پاسخگوی نیاز واقعی نبود و برخی از وظایف اساسی را از قبیل طرح توسعه جامع مناطق عشایری را در بر نمی گرفت ، لذا مجدداٌ ، تشکیلات سازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی رسید و در  اول مرداد 1379 تشکیلات اصلاح شده به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گرديد.

نام ونام خانوادگي سمت از تاريخ تا تاريخ
امان الله سيد زاده مديركل 19/12/1359
سيد محمدتقي لقماني مديركل 19/12/1359 14/06/1362
علي پيشادست مديركل 14/06/1362 07/02/1364
جليل مصلحيان مديركل 07/02/1364 12/03/1366
غلامرضا صندوقداران مديركل 12/03/1366 25/10/1369
سيد عيسي موسويان مديركل 25/10/1369 10/01/1372
احمد بهياري مديركل 10/01/1372 17/05/1377
محمدرضا ميراميني مديركل 17/05/1377 01/04/1390
حميد طوقي مديركل 01/04/1390 تا كنون
نام ونام خانوادگي سمت/محل خدمت شماره مستقيم شماره همراه شماره نمابر پست الکترونیک
حميد طوقي مديركل 33411813 9151419184 33429568 hamid.toghi@sb-nomads.ir
غلامحسن گنجعلی معاون اداری ومالی 33411813 09155494799 33429568 ganjali@sb-nomads.ir
كريم بخش هوتي معاون توسعه و عمران 33440881 9155460161 33446430 hoti@sb-nomads.ir
محمدرضا مير زابل 32295131 9155420729 32295132 zabol@sb-nomads.ir
نظر آذریان هيرمند 32622935 9155421599 32622935 hirmand@sb-nomads.ir
رضا مصطفایی زاهدان 33427556 9155433403 33446430 zahdan@sb-nomads.ir
امين اله ميركازهي خاش 33729898 9153403027 33723246 khash@sb-nomads.ir
صابر بامري ايرانشهر 37211968 9155474526 37211968 iranshahr@sb-nomads.ir
محمد بامري دلگان 37332356 9151981804 37332357 dalgan@sb-nomads.ir
احمد زراعتی سرباز 37142780 9153455607 37142780 sarbaz@sb-nomads.ir
سلمان قدوسی سراوان 37640010 9151989135 37622716 saravan@sb-nomads.ir
ضرغام بهادري چابهار 35333273 9155454470 35333273 chabahar@sb-nomads.ir
محمد رضا نیکبختی قصرقند 35243055 9153407103 35243056 ghasrghand@sb-nomads.ir
منصور عبدالهي ميرجاوه 33582142 9153416931 33582142 mirjave@sb-nomads.ir
داود توقی فنوج 37182871 9155479843 37182873 fanoj@sb-nomads.ir
شاکر سپاهی سوران 37694415 9159973530 37694416 sibsoran@sb-nomads.ir
نعمت الله کرد کوشه مهرستان 37722909 9159911388 37722909 mehrestan@sb-nomads.ir
سیما دهقان نيكشهر 35232309 9154672292 35232308 nikshahr@sb-nomads.ir