اطلاع رسانی خدمات

راه اندازی سامانه ثبت خانوار عشایر

کلیه عشایر استان که داری دفترچه عضویت می باشند جهت ثبت نام خانوار به ادارات عشایر شهرستان مرتبط مراجعه فرمایند.