مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری

مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری :

استان سیستان و بلوچستان با وسعت ۱۸۷۵۰۲ کیلومتر مربع معادل ۱۱.۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است . این استان بین ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۸ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی واقع شده است و از شمال به استان خراسان جنوبی ، از جنوب به دریای عمان ، از شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان ( وجود ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در کنار دریای عمان و ۱۱۰۰ کیلو متر مرز خاکی با کشورهای افغانستان و پاکستان ) و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود شده است .

براساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای ۱۴ شهرستان ، ۳۷ مرکز شهری ، ۴۰ بخش ، ۱۰۲ دهستان و ۶۵۵۱ آبادی دارای سکنه است .

مشخصات شهرستانهای استان (آمار سال ۱۳۹۰)
ردیفشهرستانمساحت(کیلومترمربع)تعداد شهربخشدهستانتعداد آبادی دارای سکنه
استان سیستان و بلوچستان۱۸۷۵۰۲۳۷۴۰۱۰۲۶۵۵۱
۱زاهدان۳۶۵۸۱۳۴۸۱۵۲۷
۲زابل۱۳۱۵۲۵۳۹۳۵۷
۳زهک۹۴۵۱۲۴۱۸۵
۴هیرمند۱۱۰۰۱۲۵۳۰۱
۵خاش۲۳۱۰۵۲۳۱۱۹۸۶
۶سراوان۱۳۹۰۵۵۳۸۳۱۶
۷سیب سوران۶۷۸۰۲۲۴۲۳۱
۸زابلی۶۱۰۱۱۲۴۲۳۷
۹ایرانشهر۱۸۴۷۵۴۳۷۳۳۰
۱۰دلگان۱۱۷۵۵۱۲۵۲۶۶
۱۱سرباز۸۵۹۴۳۴۱۱۵۳۵
۱۲نیکشهر۲۲۲۸۰۵۵۱۵۶۳۲
۱۳چابهار۱۳۱۶۲۲۳۷۵۰۸
۱۴کنارک۱۱۵۶۵۲۲۴۱۳۷

مآخذ: سالنامه آماری سال ۱۳۹۰مرکز آمار استان