معرفی مدیران عامل اتحادیه و شرکتها

معرفی مدیران عامل اتحادیه و شرکتها
ردیفنام ونام خانوادگیسمت/محل خدمت شماره مستقیم شماره همراهشماره نمابر
۱علی اکبر بهادریزاهدان  (شرکت تعاونی)۳۳۴۱۵۲۵۰۹۱۵۱۴۳۰۲۷۳۳۳۴۴۶۴۳۰
۲حبیب راشکیزهدان ( اتحادیه)۳۳۴۱۹۹۵۶۹۱۵۱۴۱۹۱۸۷۳۳۴۱۰۸۵۵
۳حمید کده ایزابل (شرکت تعاونی)۳۲۲۹۵۱۳۳۹۱۵۵۴۲۷۵۱۵۳۲۲۹۵۱۳۲
۴فرامرز دین محمدیخاش(شرکت تعاونی)۳۳۷۲۳۲۲۲۹۱۵۳۴۳۱۰۱۳۳۳۷۲۳۲۲۲
۵مصطفی خاوازیایرانشهر(شرکت تعاونی)۳۷۲۱۰۸۸۶۹۱۵۳۴۷۱۴۱۸۳۷۲۱۰۸۸۶
۶ولی محمد بامریدلگان(شرکت تعاونی)۳۷۳۳۲۳۵۶۹۱۵۱۹۹۳۵۰۶۳۷۳۳۲۳۵۶
۷مهردادامرا  سراوان(شرکت تعاونی)۳۷۲۳۰۰۱۶۹۱۵۵۴۷۰۸۲۷۳۷۲۴۰۰۱۰
۸مسعود بلوچیسرباز(شرکت تعاونی)۳۷۱۴۲۷۷۹۹۱۵۵۴۷۰۵۵۴۳۷۱۴۲۷۸۰
۹محمد داروکانینیکشهر(شرکت تعاونی)۳۵۲۲۳۶۷۲۹۱۵۱۹۵۸۷۲۰۳۵۲۲۲۳۰۸
۱۰حان محمدگمشادزهیمهرستان(شرکت تعاونی)۳۷۷۲۲۹۰۹۹۱۵۵۴۷۶۴۹۰۳۷۷۲۲۹۰۹