الگوهای کوچ و ایل راهها در بین عشایر

الف )کوچ بلند و مستقیم : این نوع کوچ در بین عشایر سیستان و بخشی از شمال زاهدان انجام می شود . زمان شروع کوچ از ابتدای اسفند ماه و پایان آن خرداد ماه است . مسافت کوچ عشایر سیستان بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر است در مجموع حدود ۱۰ درصد عشایر استان کوچ بلند و مستقیم دارند . مسیر کوچ تا شمال استان خراسان جنوبی ادامه می یابد.

ب)کوچ کوتاه و مستقیم : که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد عشایر بلوچستان دارای این نوع کوچ می باشند . در این کوچ هدف و منطقه مورد نظر که بصورت عرفی تحت اختیار خانوارها می باشد از قبل مشخص شده و از نیمه دوم فروردین لغایت نیمه دوم خرداد ادامه می یابد . مسافت کوچ خانوارها بین ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر است .

ج)کوچ کوتاه و دورانی : حدود ۴۰ درصد عشایر بلوچستان دارای این نوع کوچ می باشند مسافت کوچ بین ۵ تا ۱۰ کیلومتر و زمان آن تقریباً تمام ایام سال و مقصد آن نقاط مختلف در داخل قلمرو زیستی و عرفی طایفه است .