سند چشم انداز ۲۰ ساله جامعه عشایری ایران در افق ۱۴۰۴

با الهام از سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و بادرنظر گرفتن استعدادها و قابلیت های جامعه ومناطق عشایری استان و فرصت های پیش رو،  چشم انداز ۲۰ ساله این جامعه به شرح  زیر بیان می شود:

 • با لطف و عنایت بی کران خداوند متعال و توجه  مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جامعه عشایری در افق ۲۰ ساله چشم انداز کشور:
 • جامعه ای است سامان یافته، برخوردار از سهم عادلانه از منابع، امکانات، خدمات عمومی و زیربنائی، نیازهای اساسی و فرصت های برابر با جوامع شهری و روستایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی ، سیاسی و امنیتی
 • جامعه ای  با فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی- اسلامی، حفظ و مستند شده
 • جامعه ای پویا با دانش بومی شناخته شده و مستند
 • جامعه ای با میزان باسوادی ۱۰۰ درصد جمعیت زیر ۶۰ سال و برخوردار از مهارت های لازم در امر تولید
 • جامعه ای برخوردار از اشتغال پایدار، توأم با ارتقاء بهره وری فعالیت ها
 • جامعه ای مولد با تنوع منابع تولید و درآمد و مؤثر در تأمین نیازهای اساسی کشور
 • جامعه ای با امنیت کامل اجتماعی ، قضائی و ایمن از خطرات ناشی از سوانح طبیعی همراه با تقویت تعادل های زیست محیطی
 • جامعه ای با درآمد متناسب با سهم آن در تولید ملی، در حد متوسط درآمد سرانه کشور
 • جامعه ای همگرا و با مدیریت محلی منسجم و کارآ، مشارکت پذیر ، با زندگی مبتنی بر تعاون و مشارکت آحاد آن
 • جامعه ای درحال توسعه  متناسب با مقتضیات و جایگاه ارزشمند آن و تاریخ پرافتخار خود با حفظ کرامت و حفظ حقوق انسانی
 • جامعه ای به دور از فقر و فساد، برخوردار از سکونتگاه مناسب حداقل در یکی از قطب های زیست بوم
 • جامعه ای برخوردار از مناسبات تجاری مرزی در قالب بازارچه های مشترک مرزی
 • جامعه ای بر خوردار از انرژیهای نو بخصوص انرژیهای خورشیدی و بادی