صنایع دستی و تبدیلی و …

صنایع دستی عشایر بصورت محدود به چادر، حصیر، قالی و قالیچه، گلیم و … خلاصه می شود که در اکثر مواقع جنبه خود مصرفی داشته و در بعضی موارد هم جنبه فروش دارد.

 صنایع دستی عشایر در سرشماری  ۱۳۸۷
شرحییلاقیقشلاقیواحد
تعداد کل خانوارمقدار تولیدمقدار فروشتعداد کل خانوارمقدار تولیدمقدار فروش
قالی، قالیچه و گبه۶۷۵۱۸۹۴۳۶۳۲۰۰۰۶۸۴مترمربع
گلیم و زیلو۶۹۳۵۲۰۸۴۴۴۷۱۲مترمربع
ورنی و جاجیم۱۳۸۵۳۱۷۱۴۵۶۰۶۷مترمربع
پلاس(چادر)۱۸۳۳۲۱۹۰۰۳۲۲۳۲۷۳۶۴۴۶۵۲۴۱۷مترمربع
حصیر۶۶۰۵۴۰۰۲۶۱۶۸۲۹۰۶۶۰۴۴۰۰۱۹۷۶۸۲۹۰متر مربع
خورجین، توبره و مشابه۳۳۶۱۳۳۵۲۲۳۴۶۴۱۵۹۴۲۳۰متر مربع
چوقا۱۲۲۰۶۲۳۴۳۶عدد
کلاه، دستکش،جوراب، گیوه و پاپوش۲۱۲۲۹۹۸۴۰۱۲۵۳۳۱۴۶۴۰۲جفت،عدد

    سرشماری عشایر کوچنده سال ۸۷

 

مقایسه صنایع دستی خانوارهای عشایردر سرشماری ۱۳۷۷-۱۳۸۷
قالی ، قالیچه، گبه (متر مربع)گلیم، زیلو( متر مربع)ورنی، جاجیم( متر مربع)پلاس ( چادر )( متر مربع)
خانوارتولید فروشخانوارتولیدفروشخانوارتولیدفروشخانوارتولیدفروش
۱۳۷۷۷۱۴۴۱۰۷۷۷۶
۱۳۸۷۳۶۳۲۰۰۰۶۸۴۸۴۴۴۷۱۲۱۴۵۶۰۶۷۳۲۷۳۲۴۱۷
     سرشماری عشایر کوچنده سال ۸۷
مقایسه صنایع دستی خانوارهای عشایردر سرشماری ۱۳۷۷-۱۳۸۷
حصیر ( متر مربع)خورجین و توبره( متر مربع)چوقا و برک ( عدد)کلاه، دستکش (جفت )
خانوارتولیدفروشخانوارتولیدفروشخانوارتولیدفروشخانوارتولیدفروش
۱۳۷۷۷۴۲۵۵۸۳۶۸
۱۳۸۷۶۶۰۴۴۰۰۱۹۷۶۸۲۹۰۴۶۴۱۵۹۴۲۳۰۲۳۴۳۶۲۵۳۳۱۴۶۴۰۲
         سرشماری عشایر کوچنده سال ۸۷

در سال ۱۳۷۷ گلیم ، زیلو ، ورنی ، جاجیم ، خورجین و توبره با هم حساب شده اند .

در سال ۷۷ آمار تعداد خانوارهایی که به کار تولید صنایع دستی مشغول بوده اند آورده شده است ولی در سال ۸۷  علاوه بر خانوار ، میزان تولید صنایع دستی نیز آورده شده است.

یکی از چالشهای این بخش عدم وجود محصول سوزندوزی در سرشماری اخیر می باشد که محصول اصلی عشایر بخصوص در بخشهای بلوچستان شمالی و مرکزی تلقی می شود.