وضعیت دامداری

شرایط اقلیمی و جغرافیای متنوع استان بستر مناسبی جهت انجام فعالیتهای دامپروری می باشد و عمده ترین محور اشتغال و تامین معاش مردم استان دامداری بوده که دوشا دوش سایر فعالیتهای بخش کشاورزی از مهمترین منابع تولیدی استان به شمار می رود.

این استان با برخورداری از ۴۳۲۹۲۷۹ واحد دامی و تنوع نژادی خاص ، قطب دامپروری جنوب شرق کشور  به شمار می رود . اکثر دام منطقه بدلیل کویری و بیابانی بودن مراتع غالباً از دامهای کوچک و علی الخصوص ترکیب بیشتر گله ها از نوع گوسفند و بز    می باشند لذا دامهایی که در مرتع حضور دارند عبارتست از گوسفند –بز-شتر و سایر چهارپایان و در بعضی از مراتع استان از قبیل جلگه چاه هاشم-جازموریان- سیستان ، گاو از مراتع بهره برداری مینماید . بنابراین بیشترین درصد در ترکیب گله های استان را ابتدا گوسفند و بز سپس گاو و شتر تشکیل می دهد .

از جمله پتانسیلهای بخش دامپروری در استان می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

بهره مندی از ۲ نژاد گاو بومی کشور به لحاظ خصوصیات گوشتی و شیری و سازگاری با شرایط آب و هو.ای منطقه :

نژاد گاو سیستانی با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار راس

نژاد گاو دشتیاری با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار راس

وجود بز بومی, وجود دونژاد مرغ خزک و دشتیاری

بهره مندی از وجود گوسفند نژاد بلوچی معادل  ۱۴۲۰۰۲۷ راس  به عنوان تولید کننده پشم مرغوب و تاثیر آن بر صنعت قالی بافی منطقه وجود بیشترین تعداد شتر به لحاظ اقلیمی ( ۴۴۱۷۵۹ نفر ) که استان را در مقام اول کشور قرار داده است

 جمعیت دام استان سیستان و بلوچستان به تفکیک نوع دام و شهرستان در سال (۱۳۹۲)  (واحد دامی)
ردیفشهرستانتعداد گاوگوسفندبزشترتک سمیانگاومیشجمع کل
گاو اصیلگاو دورگگاو بومیجمع
۱زاهدان۷۴۰۳۴۶۷۰۱۵۶۲۳۲۱۴۷۲۸۱۱۳۷۷۹۲۱۰۴۴۸۷۳۰۵۸۰۹۳۰۶۰۴۲۹۴۴۶
۲میرجاوه۱۴۲۵۱۶۵۸۳۹۰۵۶۹۸۸۱۸۷۸۹۲۶۱۲۱۳۱۰۴۸۱۱۳۶۷۰۹۴۳۱۳
۳زابل۱۲۶۳۵۴۲۹۰۸۵۰۲۵۱۰۱۹۵۰۱۳۰۶۳۵۱۶۶۳۷۲۷۷۸۶۸۰۰۰۲۵۸۸۰۰
۴هیرمند۷۷۲۴۲۷۶۳۸۲۰۸۱۳۵۶۱۷۵۱۰۸۳۵۷۵۳۱۱۴۵۹۲۴۶۵۶۱۰۲۳۰۱۳۱
۵هامون۵۶۲۴۲۶۸۵۹۳۵۳۱۱۰۱۸۴۰۱۶۹۷۶۶۱۸۶۵۵۱۱۱۲۱۸۰۳۷۰۳۰۹۴۱۹
۶زهک۸۹۵۹۹۵۸۱۷۶۰۵۵۹۴۵۹۵۱۳۸۸۰۷۲۵۸۸۲۷۳۵۴۷۳۸۵۰۲۷۴۰۲۳
۷نیمروز۹۸۲۳۳۷۵۱۱۰۴۸۶۳۱۱۸۴۳۷۱۴۶۴۶۹۱۵۱۲۵۱۳۸۹۹۸۱۳۲۰۳۰۲۰۶۲
۸خاش۲۸۸۹۰۱۸۹۷۴۱۰۲۳۰۵۸۰۹۴۲۴۱۲۵۲۱۹۸۳۹۷۱۲۴۷۴۱۲۹۲۰۰۵۲۳۱۳۷
۹سراوان۱۱۷۸۱۸۳۳۱۰۴۱۰۱۳۴۲۱۳۳۴۱۳۹۴۴۸۷۱۸۸۲۱۱۴۹۲۲۰۱۷۵۰۶۴
۱۰سیب وسوران۳۰۰۲۲۵۳۵۸۲۶۴۱۳۸۰۱۲۸۹۴۲۸۰۸۴۱۸۹۶۵۱۷۱۷۷۰۱۴۹۷۲۶
۱۱مهرستان۱۴۱۶۱۱۰۵۶۱۷۱۸۶۹۲۱۸۹۴۳۵۳۲۶۸۸۰۶۹۱۰۷۲۸۰۹۹۷۰۰
۱۲ایرانشهر۲۰۰۱۷۱۶۳۰۹۶۹۸۱۵۱۰۶۱۴۱۹۴۳۵۳۷۱۲۵۲۵۴۰۱۰۳۳۸۰۰۰۳۵۹۵۵۶
۱۳دلگان۲۷۲۷۱۱۲۶۵۶۹۸۱۱۸۳۸۰۳۹۴۳۵۳۳۳۹۰۸۸۳۰۸۳۱۸۱۹۸۰۳۱۳۳۴۵
۱۴سرباز۵۳۹۶۹۱۷۸۳۱۶۱۹۴۶۱۹۳۹۱۲۴۹۱۵۳۸۱۶۳۰۲۴۰۲۹۸۰۲۰۳۴۵۵
۱۵نیکشهر۰۱۳۷۸۲۱۳۶۲۲۲۷۴۰۸۳۰۱۶۴۵۱۱۴۲۲۹۰۱۰۹۵۳۰۱۴۸۷۹۵
۱۶قصرقند۰۱۳۶۵۲۸۳۰۱۲۹۶۶۶۱۱۶۱۷۴۳۰۰۷۸۷۵۱۰۷۲۸۰۹۵۸۹۳
۱۷فنوج۰۰۳۷۳۶۳۷۳۶۱۳۲۷۳۳۵۸۴۰۶۵۵۱۱۱۷۸۰۶۴۶۸۲
۱۸چابهار۱۲۵۴۱۱۸۳۶۱۵۹۴۶۴۰۳۱۱۱۰۹۰۳۱۳۲۰۵۹۵۱۰۳۶۱۸۰۳۳۸۲۰۲۴۶۹
۱۹کنارک۵۴۲۵۰۷۲۶۳۹۶۲۷۴۴۵۴۷۵۱۱۳۴۲۲۳۴۰۰۱۱۵۵۰۷۱۳۷۹۵۲۶۳
جمع کل۱۸۴۶۴۶۱۸۲۲۵۰۷۳۸۱۳۳۱۱۰۵۰۲۹۱۴۲۰۰۲۷۱۰۷۱۸۱۲۴۴۱۷۵۹۲۹۰۱۷۷۴۷۵۴۳۲۹۲۷۹
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲     

 

آمار برآورد تولید پشم کرک و مو دام استان  به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۲
ردیفشهرستانتعداد گوسفند (راس)تولید پشم(تن)تعداد بز(راس)تولید کرک (تن)تولید مو (تن)
۱زاهدان۱۳۷۷۹۲۱۰۳۱۳۹۳۱۶۱۴۴۲
۲میرجاوه۱۸۷۸۹۱۴۳۴۸۲۸۳۱۰
۳زابل۱۳۰۶۳۵۹۸۲۲۱۸۳۲۷
۴هیرمند۱۰۸۳۵۷۸۱۷۰۸۱۸۷۲۱
۵هامون۱۶۹۷۶۶۱۲۷۲۴۸۷۳۲۷
۶زهک۱۳۸۸۰۷۱۰۴۳۴۵۰۹۳۱۰
۷نیمروز۱۴۶۴۶۹۱۱۰۲۰۱۶۷۲۶
۸خاش۲۴۱۲۵۲۱۸۱۲۶۴۵۲۹۲۶۷۹
۹سراوان۳۳۴۱۳۲۵۱۲۵۹۸۲۱۳۳۸
۱۰سیب وسوران۲۸۹۴۲۲۲۱۰۷۷۸۸۱۱۳۲
۱۱زابلی۱۸۹۴۳۱۴۷۱۰۲۴۷۲۱
۱۲ایرانشهر۹۴۳۵۳۷۱۹۵۰۰۲۱۰۲۹
۱۳دلگان۹۴۳۵۳۷۱۴۵۲۱۱۵۱۴
۱۴سرباز۹۱۲۴۷۱۲۲۰۵۰۱۲۳۷
۱۵نیکشهر۸۳۰۱۶۸۶۰۱۵۹۲۶
۱۶قصرقند۱۱۶۱۷۹۵۷۳۴۳۶۱۷
۱۷فنوج۱۳۲۷۳۱۰۴۷۷۸۶۵۱۴
۱۸چابهار۱۱۰۹۰۸۴۱۷۶۰۴۱۳
۱۹کنارک۴۷۵۱۴۱۷۸۹۶۲۵
جمع کل۱۴۲۰۰۲۷۱۰۶۵۱۴۲۹۰۸۰۱۴۳۴۲۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

آمار تولیدی گوشت قرمز استان به تفکیک شهرستان و نوع دام در سال ۱۳۹۲(تن)
ردیفشهرستانتعداد گاوجمع گوسفندبزشترجمع کل
 اصیلدورگ بومی
۱زاهدان۷۷۹۷۷۳۸۶۱۶۳۸۵۹۵۴۸۹۱۴۲۲۸۶۴
۲میرجاوه۱۵۱۹۵۴۸۸۸۱۱۲۲۱۴۴۴۳۵
۳زابل۱۳۳۴۹۱۱۶۹۱۳۵۱۵۶۴۷۸۱۳۲۰۰۶
۴هیرمند۸۱۳۱۹۲۸۶۶۸۶۴۶۸۲۴۹۲۷۱۴۳۰
۵هامون۵۹۳۱۱۲۸۶۱۳۷۶۷۳۳۸۷۵۲۲۲۴۸
۶زهک۹۴۱۱۱۱۰۴۶۱۲۵۱۶۰۰۱۲۱۳۴۲۰۰۶
۷نیمروز۱۰۴۴۴۱۴۴۲۱۵۹۰۶۳۳۷۱۶۴۲۳۵۸
۸خاش۳۰۴۲۱۹۱۴۱۶۶۴۱۰۴۲۹۲۸۵۸۲۶۹۲
۹سراوان۱۲۲۱۱۴۳۱۷۶۱۴۴۴۴۲۸۷۸۴۹
۱۰سیب وسوران۳۲۲۹۱۱۴۱۷۵۱۲۵۳۷۸۴۲۷۲۰
۱۱زابلی۱۵۱۳۸۵۱۱۳۸۲۲۴۹۳۷۴۸۱
۱۲ایرانشهر۲۱۱۱۸۸۹۶۰۱۳۵۹۴۰۸۳۳۳۲۵۰۲۳۵۰
۱۳دلگان۲۹۱۳۰۹۶۰۱۱۱۹۴۰۸۱۵۹۳۸۵۲۰۷۱
۱۴سرباز۵۷۱۰۶۴۳۵۵۹۸۳۹۴۲۸۷۶۱۱۴۱
۱۵نیکشهر۰۱۶۲۹۴۳۱۰۳۶۳۰۲۱۹۶۸۴۴
۱۶قصرقند۰۱۶۳۸۹۴۰۵۵۰۲۰۱۴۶۶۰
۱۷فنوج۰۰۵۱۵۱۵۷۱۶۸۳۲۷۹
۱۸چابهار۱۳۱۴۸۴۷۸۷۴۴۸۱۴۷۲۷۶۱۳۴۵
۱۹کنارک۶۶۳۶۳۳۷۵۲۱۶۳۱۵۸۶۱۷
جمع گل۱۹۴۴۲۱۰۴۱۰۱۵۱۱۴۱۹۹۶۱۳۴۵۰۱۵۲۰۴۸۲۷۳۹۶
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲   

 

آمار تولیدی گوشت مرغ استان  به تفکیک شهرستان و ظرفیت در سال ۱۳۹۲
ردیفشهرستانصنعتی (تن)جوجه ریزیبومی(تن)حذفی (تن)کل گوشت تولیدی
واحد مرغ گوشتیظرفیت (قطعه)تولید گوشتظرفیت (قطعه)تولید گوشتتولید گوشت
۱زاهدان۲۱۵۸۱۲۹۰۸۴۶.۰۳۵۴۴۵۳۵۱۵۹۸۷۵۱۵۵۳۰۰۱۳۰۱.۰۳
۲میرجاوه۵۲۰۰۴۴۰۶۴۸.۸۴۴۱۸۶۱۰___۶۴۸.۸۴
۳زابل۲۱۵۷۲۶۷۰۷۰۷.۱۱۴۵۶۲۰۰۲۱۳۲۰۱۲۰۶_۹۱۳.۱۱
۴هیرمند۳۴۹۲۰۰۷۶.۷۲۴۹۵۰۰۱۱۴۸۰۰۱۱۰_۱۸۶.۷۲
۵هامون۱۰۳۰۳۳۰۰۳۶۵.۳۸۲۳۵۷۳۰___۳۶۵.۳۸
۶زهک۱۹۴۵۱۰۴۴۵۹۳.۵۵۳۸۲۹۳۵۸۲۰۰۰۸۱_۶۷۴.۵۵
۷نیمروز۷۲۶۹۸۷۲۴۱۸.۶۲۷۰۰۶۵___۴۱۸.۶
۸خاش۳۵۸۱۱۸۲۰۲۴۱۴.۲۶۱۵۵۷۵۹۰۳۰۸۶۲۵۳۰۲_۲۷۱۶.۲۶
۹سراوان۱۴۲۹۸۱۸۰۱۳۷۶.۷۶۸۸۸۲۳۵۳۵۳۲۸۴۳۱۹_۱۶۹۵.۷۶
۱۰سیب وسوران۲۴۰۲۰۰۹۴.۵۵۶۱۰۰۰۱۱۰۴۰۱۱۲۶_۲۲۰.۵۵
۱۱زابلی۲۴۰۱۶۰۲۱۷۱۴۰۰۰۰۸۸۳۲۱۸۶_۳۰۳
۱۲ایرانشهر۶۱۵۶۷۵۲۸۱۳.۵۹۵۲۴۹۰۰۳۰۴۷۶۹۳۰۳_۱۱۱۶.۵۹
۱۳دلگان____۱۰۱۵۸۹۱۰۰_۱۰۰
۱۴سرباز۲۵۲۳۰۰۲۵۶.۹۵۱۶۵۷۷۵۲۳۱۰۰۰۲۲۳_۴۷۹.۹۵
۱۵نیکشهر۲۵۳۱۶۰۱۷۲.۴۳۱۱۱۲۵۰۷۹۶۶۳۱۷۶۶_۹۳۸.۴۳
۱۶قصرقند________
۱۷فنوج۱۲۳۰۰۰۱۳۷.۹۵۸۹۰۰۰___۱۳۷.۹۵
۱۸چابهار۲۶۰۰۰۰۲۳۲.۵۱۵۰۰۰۰۱۲۹۴۵۱۱۲۶_۳۵۸.۵
۱۹کنارک۲۳۵۲۰۰۱۴۳.۳۴۹۲۴۸۰۵۵۴۷۹۵۵_۱۹۸.۳۴
جمع کل۱۵۴۳۹۹۸۵۸۸۹۵۱۵.۵۶۶۱۳۷۸۰۵۳۰۴۹۴۲۶۲۹۵۸۳۰۰۱۲۷۷۳.۵۶
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

 آمار تولیدی تخم مرغ استان به تفکیک شهرستان و ظرفیت در سال ۱۳۹۲
ردیفشهرستانتعداد واحد صنعتی پرورش مرغ تخمگذارظرفیت (قطعه)تخم مرغ صنعتی (تن)تخم مرغ بومی (تن)جمع کل (تن)
۱زاهدان۲۳۷۰۰۰۰۲۰۰۰۳۵۰۲۳۵۰
۲میرجاوه___۱۰۰۱۰۰
۳زابل___۳۵۰۳۵۰
۴هیرمند___۲۰۰۲۰۰
۵هامون___۱۰۰۱۰۰
۶زهک___۱۰۰۱۰۰
۷نیمروز۲۶۳۰۰۰۱۵۰۰۱۰۰۱۶۰۰
۸خاش___۳۰۰۳۰۰
۹سراوان___۲۵۰۲۵۰
۱۰سیب وسوران___۲۰۰۲۰۰
۱۱زابلی___۱۵۰۱۵۰
۱۲ایرانشهر___۱۵۰۱۵۰
۱۳دلگان___۱۰۰۱۰۰
۱۴سرباز___۱۵۰۱۵۰
۱۵نیکشهر___۱۵۰۱۵۰
۱۶قصرقند___۱۰۰۱۰۰
۱۷فنوج___۵۰۵۰
۱۸چابهار___۵۰۵۰
۱۹کنارک___۵۰۵۰
جمع کل۴۴۳۳۰۰۰۳۵۰۰۳۰۰۰۶۵۰۰
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

آمار تولیدی شیر استان  به تفکیک شهرستان و نوع دام در سال ۱۳۹۲ ( تن)
ردیفشهرستانگاو اصیلگاو دورگگاو بومیجمع تولید گاوگوسفندبزشترجمع کل
۱زاهدان۱۴۶۹۲۷۶۳۸۳۰۸۲۲۶۳۸۱۰۰۳۱۳۸۲۹۸۲۵۱۲۱
۲میرجاوه۲۸۳۱۸۹۱۹۳۶۶۵۱۳۷۳۴۶۱۰۰۱۲۴۸
۳زابل۲۵۰۸۴۸۹۴۲۰۰۷۱۹۷۹۵۱۲۲۰۹۸۳۷۷
۴هیرمند۱۵۳۳۳۱۵۰۱۰۲۸۵۷۱۱۷۸۸۷۰۳۱۹۷۲۲۱
۵هامون۱۱۱۶۳۰۶۴۶۲۰۶۰۴۲۱۲۳۵۲۴۷۳۶۷۵۶۰
۶زهک۱۷۷۸۱۰۹۲۳۷۵۷۶۶۲۷۱۰۱۰۳۴۲۲۴۸۰۰۳
۷نیمروز۱۹۴۹۴۲۷۵۱۷۹۷۵۵۶۱۰۶۶۲۰۰۴۵۸۸۶۷
۸خاش۵۷۳۳۲۱۶۳۵۰۵۸۴۰۱۱۷۵۵۲۶۲۵۴۰۱۲۸۲۱
۹سراوان۲۳۴۲۰۹۵۱۴۹۵۷۲۴۳۱۲۵۰۶۰۲۵۱۰
۱۰سیب وسوران۵۹۶۲۸۹۴۰۸۱۲۹۳۲۱۱۱۰۷۰۲۹۲۶۰۳
۱۱زابلی۲۸۱۱۲۶۳۰۵۷۱۲۱۳۸۷۰۵۲۶۱۵۸۱
۱۲ایرانشهر۳۹۷۲۱۸۵۹۳۴۴۸۹۲۷۹۶۸۷۹۴۳۱۷۳۱۱۰۸۲
۱۳دلگان۵۴۱۱۲۸۴۳۴۴۸۵۲۷۳۶۸۷۴۴۹۲۶۶۶۶۷۵
۱۴سرباز۱۰۷۱۱۰۴۶۱۵۶۲۳۶۷۹۶۶۱۲۱۱۵۲۵۰۰۸
۱۵نیکشهر۰۱۵۷۱۰۵۵۱۲۱۲۶۰۸۵۳۱۳۶۲۲۶۱
۱۶قصرقند۰۱۵۶۱۳۹۸۱۵۵۳۸۵۵۶۹۳۲۲۱۰
۱۷فنوج۰۰۱۸۵۱۸۵۹۷۴۷۴۲۷۵۸
۱۸چابهار۲۴۹۱۳۵۳۰۴۲۳۴۲۶۸۱۴۱۴۱۹۱۴۱۱۲
۱۹کنارک۱۰۷۵۸۱۳۰۴۱۴۶۹۳۵۱۷۸۱۰۹۱۷۹۱
جمع کل۳۶۶۴۳۲۰۷۷۳۳۶۴۵۹۹۳۸۷۵۱۰۳۳۵۱۴۱۸۱۱۴۱۸۱۱۹۸۰۹
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

میزان تولیدات شیلات و میزان تولید استخرها ومنابع آبی شیلات استان در سال ۱۳۹۲
ردیفشهرستانماهیان گرماییماهیان سرد آبیمنابع آبیجمع میزان تولید
تعداد استخرمساحتتولیدتعداد پرورش دهندهتعداد استخرمساحتتولیدتعداد پرورش دهندهتعداد منابعمساحت (هکتار)تولید
۱زابل۲۷۱۳۳۰۰۲۶۲۷۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۷۸۸۸۱۴
۲زهک۲۲۸۱۹۴۶۵۰۱۸۵۲۲۸۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۲۳۰۵۲۴۹۰
۳هیرمند۷۴۲۲۴۰۰۴۲۷۴۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۱۹۲۲۱۹۶۴
۴هامون۱۲۵۸۰۰۱۲۱۲۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۱۲۱۹۱۲۳۱
۵نیمروز۱۳۱۱۳۰۰۰۲۳۱۳۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۱۲۱۰۱۲۳۳
۶زاهدان۴۴۲۱۶۰۰۶۰۴۴۱۵۰۰۳۱۰۰۰۶۳
۷خاش۴۳۲۱۸۰۰۱۰۵۴۳۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵
۸ایرانشهر۲۹۹۰۲۰۰۴۸۲۹۰۰۰۰۴۲۰۱۰۳۱۵۱
۹نیکشهر۱۱۱۶۸۷۵۱۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۱۰۲۱۱۲
۱۰دلگان۶۴۳۵۰۹۶۰۰۰۰۰۰۰۹
۱۱سراوان۲۷۱۶۲۰۰۴۹۲۷۰۰۰۰۱۵۱۶۵۱۷۵۲۲۴
۱۲سیب و سوران۱۶۱۵۹۰۰۳۳۱۶۰۰۰۰۲۱۱۸۸۱۶۲۱۹۵
۱۳مهرستان۵۳۵۰۰۹۵۰۰۰۰۵۱۳۶۵۳۴۴۳۵۳
۱۴سرباز۲۸۳۳۹۰۰۲۷۲۸۰۰۰۰۱۹۰۰۷۳۴
جمع۵۶۳۵۷۳۴۷۵۶۳۸۵۶۳۱۵۰۰۳۱۳۸۲۹۲۸۷۰۸۸۳۳۷۸۹۷۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ 

 

آمار و اطلاعات تولیدات کلنی های زنبور عسل استان به تفکیکی شهرستان در سال ۱۳۹۲
ردیفشهرستانتعداد کندوتعداد زنبور دارزنبور دار دارای شناسنامهتولید عسل (کیلو گرم)میانگین تولیدتولید موم (کیلو گرم)
۱زاهدان۹۶۶_۷۳۹۷.۷۹
۲میرجاوه۶۸۳۱۸_۵۱۵۱۷.۵۶۸
۳زابل۸۳۲_۱۰۵۳۱۲.۷۸
۴هیرمند____
۵هامون۱۹۵۶_۱۴۸۲۷.۶۱۹
۶زهک۱۴۰۵_۱۲۱۰۸.۶۱۴
۷نیمروز۱۴۵۷_۱۲۱۰۸.۳۱۴
۸خاش۴۴۰۸_۲۱۶۱۴.۹۲۸
۹سراوان۳۵۱_۱۳۷۳.۹۲
۱۰سیب وسوران۱۲۱_۴۷۳.۹۱
۱۱زابلی۶۰۲_۱۲۰۰۲۰۱۲
۱۲ایرانشهر۱۹۱۴_۱۷۲۰۹۱۹
۱۳دلگان۱۶۲۲_۱۹۳۳۱۱.۹۱۶
۱۴سرباز۲۱۱_۱۶۱۷.۶۱
۱۵نیکشهر۲۹۷۶_۴۲۹۲۱۴.۵۳۰
۱۶قصرقند۲۳۷۴_۲۸۴۴۱۲۲۴
۱۷فنوج______
۱۸چابهار_____
۱۹کنارک۳۰۱_۱۹۰۶.۳۳
جمع کل۲۸۲۷۷۴۲۵۵۳۰۱۴۶.۴۲۶۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ 

 

آمار تولید گوشت استان از محل واردات به تفکیک بازارچه های مرزی استان در سال ۹۲   (تن)
نام بازارچهتعداد گاو وراداتی(راس)تولید گوشت حاصل از گاو های وارداتی (تن)تعداد شتر وارداتی(نفر)تولید گوشت حاصل از شتر های وارداتی (تن)جمع تولید گوشت حاصل از واردات دام
میرجاوه۳۶۸۲۶۸۱۰۱۷۵۰۰۱۸۷۵۹۹۷۶
پیشین۳۳۸۶۰۷۴۴۹ – –۷۴۴۹
میلک۷۵۳۱۱۶۵۶۵۰۰۸۱۲۵۲۲۹۰۸
ریمدان۳۰۱۷۴۶۶۳۸۱۰۰۰۲۵۰۶۸۸۸
کوهک۸۰۶۵۱۷۷۴۳۰۰۷۵۱۸۴۹
جمع۱۱۶۴۵۶۲۵۶۱۸۱۳۸۰۸۳۴۵۲۲۹۰۷۰
منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

جمع بندی آمار تولید گوشت از منابع داخلی و وارداتی در سال ۹۲ (ارقام به تن)
تولید گوشت حاصل از منابع داخلیتولید گوشت حاصل از منابع وارداتیجمع کل
۲۷۳۹۶۲۹۰۷۰۵۶۴۶۶
 منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

جمعیت دامی وابسته به مراتع استان :

در انواع مراتع استان از میزان ۴۳۲۹۲۷۹ واحد دامی موجود تعداد ۱۳۹۵۶۸۱ واحد دامی مربوط به گاو و گاومیش و  تک سمی ها می باشد که ۶۰% از نیاز آنها توسط علوفه تولیدی و مزارع و ۴۰% دیگر توسط کنسانتره و سایر اقلام تامین خواهد شد ، ۲۹۳۳۵۹۸ واحد دامی دیگر نیز متکی به مراتع و باقیمانده تولیدات مزارع میباشند .

از  ۲۹۳۳۵۹۸ واحد دامی تعداد  ۲۴۹۳۵۵ واحد دامی(۸.۵ درصد)  از باقی مانده تولید علوفه مزارع استفاده می کنند و بقیه یعنی ۲۶۸۴۲۴۲ واحد دامی( ۹۱.۵درصد)  دیگر در تمام طول سال متکی به مراتع می باشند که از این تعداد ۱۵۴۲۵۱۳ واحد دامی (۵۷ درصد) مجاز و ۱۱۴۱۷۲۹ واحد دامی(۴۳ درصد) مازاد بر ظرفیت مراتع می باشند .

میزان TDN مورد نیاز ۲۶۸۴۲۴۲ واحد دامی متکی به مراتع استان ۶۷۴۷۴۲  تن می باشد که به تفکیک در جداول زیر آمده است .

با توجه به عدم تعادل دام و مرتع در وضعیت فعلی تعداد ۱۱۴۱۷۲۹ واحد دامی مازاد در سطح مراتع داریم که TDN مورد نیاز آنها ۲۶۲۵۹۷  تن می باشد این تعداد دام اکنون وابسته به مراتع بوده و فشار مضاعفی را بر مراتع وارد می سازد. تعداد دام مازاد و میزان TDN مورد نیاز آنها در جدول مربوطه آمده است .

تعداد بهره برداران و نیروهای انسانی متکی به مراتع براساس آمار بدست آمده از سرشماریهای استان در سال ۷۵ و همچنین بررسی وضعیت ممیزی مراتع و تعداد بهره برداران مراتع تجزیه و تحلیل شده در جدول مربوطه جمعیت روستایی-شهری مشخص گردیده که بر اساس این جدول در شهرستانهای مختلف تعداد جمعیت روستایی و خانوار و همچنین جمعیت غیر ساکن و خانوار آنها تعیین گردیده است .

اندازه اقتصادی مرتع برای هر خانوار ۵۳۰ هکتار و تعداد واحد دامی مورد نیاز برای هر خانوار ۲۳۰ واحد دامی است اما متاسفانه با توجه به تعداد زیاد دام متکی به مراتع ( حدود ۲ برابر ظرفیت ) و تعداد زیاد بهره بردار ( حدود ۳ برابر حد مطلوب ) و پایین بودن تولید مراتع (بطور متوسط ۵۳ کیلوگرم در هکتار در مراتع قشلاقی ) دامداری بسیار پائینتر از حد مطلوب و اقتصادی می باشد .

 تعداد دام متکی به مرتع و دام غیر مجاز
ردیفشهرستانتعداد واحد دامیتعداد دامهای متکی به مرتع TDN      TDN  تعداد دام مجاز(واحد دامیتعداد دام غیر مجاز (واحد دامی)
     مورد نیاز دامها  (تن)تولیدی مراتع (تن)
۱زاهدان۳۴۸۸۱۷۳۱۹۱۶۷۸۰۲۲۸۶۲۵۱۰.۶۲۷۱۷۸۵۴۷۳۸۲
۲زابل۸۶۴۵۲۳۷۹۱۰۳۹۱۹۸۸۴۰۲۱۳۰۳.۴۹۲۶۲۶۶۹۸۴۱۳
۳خاش۴۵۲۱۲۳۴۱۳۶۹۳۱۰۴۰۰۰۸۳۷۲۵.۳۳۶۴۰۲۳۴۹۶۷۰
۴سراوان۳۴۵۷۴۹۳۱۶۳۶۰۷۹۵۲۲۵۳۶۳۵.۱۲۳۳۱۹۶۸۳۱۶۴
۵ایرانشهر۴۳۰۹۵۹۳۹۴۳۲۷۹۹۱۲۰۶۰۱۵۸.۲۲۶۱۵۵۷۱۳۲۷۷۰
۶نیکشهر۳۳۷۳۳۳۳۰۸۶۶۰۷۷۵۹۰۲۸۷۴۹.۳۱۲۴۹۹۶۱۸۳۶۶۴
۷چابهار۱۵۴۰۹۴۱۴۰۹۹۶۳۵۴۴۲۴۴۶۹۶.۱۱۹۴۳۳۰-۵۳۳۳۴
جمع کل۲۹۳۳۵۹۸۲۶۸۴۲۴۲۶۷۴۷۴۲۳۵۴۷۷۸۱۵۴۲۵۱۳۱۱۴۱۷۲۹

منبع :  طرح تعادل دام و مرتع (منابع طبیعی استان)

توضیح جدول میزان تولید علوفه زراعی:

ضرایب تبدیل علوفه زراعی به TDN : یونجه ۵۰% ، شبدر ۵۰% ، ذرت دانه ای ۷۵% ، سور گوم علوفه ای ۴۵% ، قصیل آبی ۶۰% ، سایر محصولات علوفه ای ۵۰% ، سور گوم خوشه ای ۴۵%

ضرایب تبدیل علوفه تر به خشک جهت محاسبه TDN : یونجه ۲۵درصد ، شبدر ۲۵ درصد ، سور گوم خوشه ای ۳۰ ، سور گوم علوفه ای ۳۰ ، ذرت دانه ای ۵۰ ، قصیل آبی ۲۵ ، سایر محصولات علوفه ای ۵۰ درصد تولید علوفه زراعی ثابت فرض شده است .

میزان تولید مراتع
شهرستانوسعت مراتعتولید مراتع ( تن )میزان تولید TDN مراتع
مراتع ییلاقیمراتع قشلاقی و روستائیجمعمراتع ییلاقیمراتع قشلاقی و روستائیجمعمراتع ییلاقیمراتع قشلاقی و روستائیجمع
زاهدان۱۹۰۰۰۰۱۶۰۶۷۱۲۱۷۹۶۷۱۲۲۸۵۰۰۸۵۱۵۵.۷۴۱۱۳۶۵۵.۷۱۵۶۷۵۴۶۸۳۵.۶۵۶۲۵۱۰.۶۵
زابل۱۴۰۰۰۰۳۳۴۵۹۵۴۷۴۵۹۵۲۱۰۰۰۱۷۷۳۳.۵۳۸۷۳۳.۵۳۱۱۵۵۰۹۷۵۳.۴۴۲۱۳۰۳.۴۴
خاش۵۵۰۰۰۰۱۳۱۵۶۱۸۱۸۶۵۶۱۸۸۲۵۰۰۶۹۷۲۷.۷۱۵۲۲۲۷.۸۴۵۳۷۵۳۸۳۵۰.۲۶۸۳۷۲۵.۲۶
سراوان۱۲۰۰۰۰۱۵۰۰۳۴۶۱۶۲۰۳۴۶۱۸۰۰۰۷۹۵۱۸.۳۹۷۵۱۸.۳۲۹۹۰۰۴۳۷۳۵.۰۸۵۳۶۳۵.۰۸
ایرانشهر۵۰۰۰۰۱۹۲۳۱۶۳۱۹۷۳۱۶۳۷۵۰۰۱۰۱۹۲۷.۶۱۰۹۴۲۷.۶۴۱۲۵۵۶۰۶۰.۲۶۰۱۸۵.۲
نیکشهر_۹۸۶۲۵۳۹۸۶۲۵۳_۵۲۲۷۱.۴۵۲۲۷۱.۴_۲۸۷۴۹.۲۷۲۸۷۴۹.۲۷
چابهار_۱۵۳۳۳۱۳۱۵۳۳۳۱۳_۸۱۲۶۵.۶۸۱۲۶۵.۵۸_۴۴۶۹۶.۰۷۴۴۶۹۶.۰۷
کل استان۱۰۵۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰۱۰۲۵۰۰۰۰۱۵۷۵۰۰۴۸۷۵۹۹.۸۴۶۴۵۱۰۰۸۶۶۲۵۲۶۸۱۸۰۳۵۴۸۰۵
منبع :  طرح تعادل دام و مرتع (منابع طبیعی استان)

 

 

وضعیت دام موجود در مراتع استان ( برحسب واحد دامی )
شهرستانگوسفند ( واحد دامی )بز( واحد دامی )شتر ( واحد دامی )مجموع واحد دامی
ییلاقیقشلاقیروستاییروستایی وابسته به مرتعییلاقیقشلاقیروستاییروستایی وابسته به مرتعییلاقیقشلاقیروستاییروستایی وابسته به مرتعییلاقیقشلاقیروستاییروستایی وابسته به مرتع
زاهدان۱۲۴۰۱۴۲۷۱۶۵۵۱۱۷۲۷۵۵۷۹۴۰۴۳۲۳۹۱۴۱۷۹۵۲۰۸۹۷۲۷۵۲۹۴۸۰۱۲۲۳۲۶۱۱۶۲۴۵۵۷۸۴۵۸۷۱۰۹۱۴۴۵۴۵۷۰
میرجاوه۱۶۹۱۵۸۲۵۷۵۱۶۳۷۵۷۲۳۵۱۸۰۹۸۱۰۴۴۸۵۲۲۴۲۷۹۴۹۶۲۵۱۲۴۱۹۶۲۱۰۶۸۳۶۲۳۵۴۸۳۰۳۸۳۱۵۱۹۱
زابل۱۱۷۵۷۴۰۴۹۷۵۲۲۵۴۲۶۱۲۷۱۴۹۷۵۱۵۷۶۶۵۴۳۳۲۷۲۵۰۸۶۱۱۱۱۱۵۵۶۱۳۵۰۴۴۶۵۱۵۶۰۰۱۹۳۰۰۱۰
هیرمند۹۷۵۲۳۳۵۹۰۴۳۳۴۲۲۱۶۷۱۴۷۸۰۱۶۴۶۵۲۱۲۴۶۱۰۶۲۳۵۳۳۱۸۳۶۲۳۷۰۱۱۸۵۱۵۰۶۵۵۱۸۹۱۶۶۹۵۹۳۳۴۷۹
هامون۱۵۲۷۹۵۲۶۲۷۶۷۹۰۶۳۳۹۵۳۱۶۷۹۵۷۸۳۷۴۶۲۳۷۳۱۱۰۰۱۳۴۴۸۴۴۴۸۲۲۲۴۱۷۹۵۹۶۱۸۵۸۷۹۸۱۶۳۹۹۰۸
زهک۱۲۴۹۳۴۳۰۳۰۵۵۵۲۳۲۷۷۶۱۲۳۲۹۸۰۲۳۱۰۳۵۳۵۱۷۶۶۶۲۲۲۸۰۲۹۴۲۱۴۷۱۱۵۴۸۴۵۳۳۳۳۶۸۸۱۸۳۴۴۰۸
نیمروز۱۳۱۸۲۴۵۴۰۵۵۸۵۸۸۲۹۲۹۴۱۳۶۱۴۶۸۹۶۰۵۰۳۰۲۵۱۲۵۱۴۳۰۹۵۵۵۹۲۷۷۹۱۵۷۹۴۵۴۴۰۳۷۰۱۹۷۳۵۰۹۸
خاش۲۱۷۱۳۷۴۷۸۸۹۶۵۰۰۴۸۲۵۰۱۷۸۵۶۶۱۵۰۳۷۹۳۵۹۳۹۶۸۰۱۱۲۳۳۸۶۷۴۹۹۰۲۴۹۵۴۰۶۹۲۱۴۰۱۵۸۱۸۰۸۴۹۹۰۴۲۵
سراوان۳۰۰۷۱۰۳۵۸۱۳۳۶۵۶۶۸۳۸۵۰۳۲۹۲۹۰۳۷۷۹۴۱۸۸۹۷۱۶۹۴۵۸۳۴۷۵۲۸۳۷۶۴۱۳۲۰۴۴۵۴۸۲۵۸۶۸۷۲۹۳۴۴
سوران۲۶۰۴۸۹۷۲۱۱۵۷۷۵۷۸۸۷۲۷۵۲۵۰۶۰۳۲۳۳۶۱۶۱۶۸۸۰۶۲۷۷۹۳۵۸۶۱۷۹۳۱۰۶۸۵۳۶۸۱۱۴۷۴۹۹۲۳۷۴۹
زابلی۱۷۰۴۵۸۷۲۷۵۷۷۳۷۸۸۴۷۹۴۱۶۵۱۳۲۱۳۰۷۱۰۶۵۳۷۲۶۲۵۰۱۳۲۲۸۱۶۱۳۷۲۲۴۲۴۸۸۶۳۲۱۱۲۱۶۰۵۴
ایرانشهر۸۴۹۲۲۹۲۴۹۳۷۷۴۱۱۸۸۷۰۶۴۱۳۲۲۰۸۸۲۸۵۰۱۱۴۲۵۰۴۸۶۰۱۶۷۴۳۲۱۶۰۴۱۰۸۰۲۱۹۷۶۵۶۸۰۸۰۸۷۸۴۶۴۳۹۲۲
دلگان۸۴۹۲۲۹۲۴۹۳۷۷۴۱۱۸۸۷۰۳۰۵۲۱۰۵۱۱۱۳۵۶۳۶۷۸۲۷۴۷۷۲۵۷۵۵۳۳۲۳۳۱۶۶۱۶۱۹۰۲۱۶۵۵۱۵۸۴۵۳۷۴۲۲۶۸
سرباز۸۲۱۲۸۲۸۳۶۵۰۱۸۲۵۸۲۳۸۲۸۳۷۷۳۶۶۱۵۱۸۳۰۸۱۴۶۷۵۰۵۴۶۵۲۱۳۲۶۰۱۰۵۲۶۳۶۲۵۹۴۶۷۸۶۲۳۳۹۳
نیکشهر۷۴۷۲۵۷۳۳۳۲۰۱۶۶۰۵۸۰۶۱۹۹۹۸۲۵۸۰۴۱۲۹۰۳۳۸۰۶۱۳۱۰۹۱۶۹۱۶۸۴۵۸۱۰۳۵۹۳۵۶۸۰۴۶۰۴۰۲۳۰۲۱
قصر قند۱۰۴۵۳۶۰۱۴۶۴۷۲۳۲۳۲۸۷۱۱۳۳۳۳۱۷۲۰۲۸۶۰۱۷۸۲۷۱۳۵۰۱۷۵۳۹۹۴۱۷۲۰۵۲۲۱۹۹۱۱۰۹۹
فنوج۱۱۹۵۴۱۱۵۵۳۰۹۲۶۵۴۳۲۲۶۱۱۱۱۰۱۴۳۳۶۷۱۶۸۵۹۲۰۳۲۶۲۱۳۱۴۴۸۰۱۵۴۲۸۱۹۹۰۷۹۹۵۳
چابهار۹۹۸۳۴۳۸۴۴۳۶۲۲۱۸۲۸۱۹۹۷۰۹۱۲۵۲۸۶۲۶۴۵۳۵۶۱۸۴۴۸۲۳۸۰۴۱۱۹۰۲۹۱۷۳۳۱۵۹۵۴۰۷۶۸۲۰۳۸۴
کنارک۴۲۸۱۴۷۳۱۹۰۰۹۵۰۱۲۰۸۴۱۶۱۵۳۶۹۲۶۸۴۳۰۶۰۱۰۵۴۰۱۳۶۰۰۶۸۰۰۴۶۹۶۱۶۱۷۴۲۰۸۶۹۱۰۴۳۴
جمع کل۱۲۷۸۰۱۴۴۰۲۰۶۵۶۸۰۰۹۲۸۳۹۹۹۹۵۴۶۲۳۳۲۲۵۹۴۲۸۷۲۲۲۱۴۳۶۱۳۹۷۵۵۱۳۶۹۴۳۱۷۶۷۰۳۸۸۳۵۰۲۶۳۰۱۸۹۰۹۴۰۸۱۱۷۳۴۳۵۵۸۶۷۱۰

 

برآورد تعداد بهره برداران مراتع اعم از ییلاقی و قشلاقی و روستایی با توجه به سرشماری های دام
ردیفنوع مراتعسطح مراتع به هکتاربهره برداران به نفرتعداد خانوار بهره بردارنرخ برآورد بهره برداران از مراتع با توجه به جمعیت روستایی استانتوضیحات
زابلییلاقی۱۴۰۰۰۰۲۶۴۰۰۴۴۰۰۵۰%تعداد بهره بردار ۴۴۰۰ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی۳۳۴۵۹۵۱۱۱۵۰۸۱۸۵۸۴۵۰%
زاهدانییلاقی۱۹۰۰۰۰۷۲۰۰۱۲۰۰۷۰%تعداد بهره بردار ۱۲۰۰خانوار براساس هرخانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی۱۶۰۶۷۱۲۳۹۶۲۹۶۶۰۴۷۰%
خاشییلاقی۵۵۰۰۰۰۱۸۰۰۰۳۰۰۰۷۰%تعداد بهره بردار ۳۰۰۰ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی۱۳۱۵۶۱۸۵۸۴۶۰۹۷۴۳۷۰%
سراوانییلاقی۱۲۰۰۰۰۲۵۱۴۴۱۹۷۰%تعداد بهره بردار ۴۱۹ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی۱۵۰۰۳۴۶۷۶۲۷۹۱۲۷۱۳۷۰%
ایرانشهرییلاقی۵۰۰۰۰۱۲۰۰۲۰۰۷۰%تعداد بهره بردار ۲۰۰ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی۱۹۲۳۱۶۳۱۴۶۲۴۳۲۴۳۷۳۷۰%
نیکشهرییلاقی۷۰%
قشلاقی و روستایی۹۸۶۲۵۳۸۶۷۶۹۱۴۴۶۱۷۰%
چابهارییلاقی۷۰%
قشلاقی و روستایی۱۵۳۳۳۱۳۷۱۴۵۸۱۱۹۰۹۷۰%
کل استانییلاقی۱۰۵۰۰۰۰۵۵۳۱۴۹۲۱۹۷۰%
قشلاقی و روستایی۹۲۰۰۰۰۰۵۹۰۳۴۶۹۸۳۸۷۷۰%

 

تولیدات شیلات و میزان تولید استخرها ومنابع آبی شیلات استان در سال ۱۳۹۲
ردیفشهرستانماهیان گرماییماهیان سرد آبیمنابع آبیجمع میزان تولید
تعداد استخرمساحتتولیدتعداد پرورش دهندهتعداد استخرمساحتتولیدتعداد پرورش دهندهتعداد منابعمساحت (هکتار)تولید
۱زابل۲۷۱۳۳۰۰۲۶۲۷۰۰۰۰۲۵۸۵۰۰۰۷۸۸۸۱۴
۲زهک۲۲۸۱۹۴۶۵۰۱۸۵۲۲۸۰۰۰۰۲۲۳۰۵۲۴۹۰
۳هیرمند۷۴۲۲۴۰۰۴۲۷۴۰۰۰۰۲۱۹۲۲۱۹۶۴
۴هامون۱۲۵۸۰۰۱۲۱۲۰۰۰۰۲۱۲۱۹۱۲۳۱
۵نیمروز۱۳۱۱۳۰۰۰۲۳۱۳۰۰۰۰۲۱۲۱۰۱۲۳۳
۶زاهدان۴۴۲۱۶۰۰۶۰۴۴۱۵۰۰۳۱۰۰۰۶۳
۷خاش۴۳۲۱۸۰۰۱۰۵۴۳۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵
۸ایرانشهر۲۹۹۰۲۰۰۴۸۲۹۰۰۰۰۴۲۰۱۰۳۱۵۱
۹نیکشهر۱۱۱۶۸۷۵۱۰۱۱۰۰۰۰۱۷۰۱۰۲۱۱۲
۱۰دلگان۶۴۳۵۰۹۶۰۰۰۰۰۰۰۹
۱۱سراوان۲۷۱۶۲۰۰۴۹۲۷۰۰۰۰۱۵۱۶۵۱۷۵۲۲۴
۱۲سیب و سوران۱۶۱۵۹۰۰۳۳۱۶۰۰۰۰۲۱۱۸۸۱۶۲۱۹۵
۱۳مهرستان۵۳۵۰۰۹۵۰۰۰۰۵۱۳۶۵۳۴۴۳۵۳
۱۴سرباز۲۸۳۳۹۰۰۲۷۲۸۰۰۰۰۱۹۰۰۷۳۴
جمع۵۶۳۵۷۳۴۷۵۶۳۸۵۶۳۱۵۰۰۳۱۳۸۲۹۲۸۷۰۸۸۳۳۷۸۹۷۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲