وظايف اداره عشاير

ساماندهي عشاير عبارت است از تامين معيشت و امنيت اقتصادي جامعه عشاير و همچنين ارتقاي شاخص هاي توسعه انساني اين جامعه حداقل در حد ميانگين جامعه روستايي كشور كه در دو بخش نمود يافته است:

1-ساماندهي به كوچ         2- ساماندهي به اسكان

1-ساماندهي به كوچ : عبارت است از ارائه خدمات در حين كوچ و ايجاد زيرساختها و تاسيسات لازم و مناسب در مسير كوچ و در اطراق گاهها به منظور تامين نيازهاي عشاير و تسهيل در امر كوچ .

2- ساماندهي به اسكان: عبارت است از ارائه خدمات و اقداماتي كه موجب حفظ و بهبود و ايجاد اشتغال و احداث حداقل تاسيسات زير بنايي لازم و مناسب براي عشاير شده و ارزش توليدات عشاير اسكان يافته را نسبت به قبل از اسكان كاهش نمي دهد .

فعاليتهاي ساماندهي در قالب طرح هاي:

1- طرح مطالعه شناخت و برنامه ريزي به منظور شناسايي نقاط عشايري با منابع آبي و خاكي و پتانسيل بالا.
2- طرح تهيه و جايگزيني سوخت فسيلي به جاي سوخت هاي نباتي و آموزش خانوارهاي عشايري استفاده از سوخت فسيلي نفت و گاز به جاي هيزم و جلوگيري از تخريب مراتع.
3- طرح عمليات اجرايي اسكان به منظور اجراي عمليات زيربنايي و پايدار در سامانه هاي عشايري و اسكان خانوار و تجميع امكانات در سامانه
4- طرح خدمات پشتيباني به كوچندگان با هدف ارائه امكانات و خدمات مورد نياز عشاير و ايجاد زيرساختها و تاسيسات لازم در مسير كوچ
5- طرح مقابله با بحران خشكسالي
6- طرح آموزش و ترويج خانوارهاي عشاير به منظور افزايش مهارت خانوارها در زمينه هاي مختلف شغلي و رفاهي در راستاي ساماندهي .
7- نظارت و توزيع كالاهاي اساسي خانوارها
شبكه تعاوني هاي عشايري شامل يك اتحاديه در مركز استان و 7 شركت تعاوني در شهرستانها يا 193فروشندگي وظيفه خدمات حمل و توزيع كالاهاي مورد نياز و نيز فعاليتهاي حمايت از توليد خانوارهاي عشايري را عهده دار مي باشد.