نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
یکشنبه, فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی

ویژگی های جمعیت شناختی

بر اساس نتایج آخرین سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده کشوردرسال ۱۳۸۷ استان سیستان و بلوچستان  دارای تعداد  ۱۸۹۸۴  خانوار و  ۱۰۲۱۹۹    نفر جمعیت با بعد خانوار  ۴/۵   نفر ونسبت جنسی    ۹۸    می باشد. این تعداد جمعیت معادل    ۲/۴   درصد جمعیت استان ومعادل  ۹  درصد جمعیت عشایر کوچنده کشور را به خود اختصاص می دهد. جمعیت عشایرکوچنده استان در مقایسه با سرشماری های انجام شده در سال های ۱۳۶۶و ۱۳۷۷ به ترتیب  ۶/۱۸ و   ۹/۹  درصد رشد داشته وتعدادخانوارنیزطی دوسرشماری مورداشاره به ترتیب  ۴/۸   درصد و  ۲۰   درصد رشد داشته است. بر این اساس از نظر تعداد خانوار روندی کاهشی  و افزایشی؛ و ازنظر تعدادجمعیت روندی افزایشی ‌‌‌ داشته است .

میزان با سوادی عشایر استان  ۴۵ درصد بوده که نسبت به اولین سرشماری عشایر کوچنده در سال ۱۳۶۶ مقدار  ۶/۳۵  درصد رشد نموده است .

۱-۱جدول ویژگی های جمعیت شناختی (بر اساس نتایج سرشماری عشایری ۱۳۸۷)

تعداد کل خانوار  ۱۸۹۸۴   خانوار تعداد جمعیت   ۱۰۲۱۹۹   نفر
بعد خانوار  ۴/۵ نسبت جنسی    ۹۹    نفر
درصد باسوادی جمعیت ۶ساله وبیشتر:کل جمعیت    ۴۵   درصدتعداد مردان:    ۵۲  درصد

تعداد زنان:   ۳۹   درصد

گروه بندی جمعیت:۱۴-۰ ساله:    ۴۴۶۲۴   نفر۶۴-۱۵ ساله :    ۵۴۲۰۴   نفر

۶۵ ساله و بیشتر :    ۳۳۷۱   نفر

وضعیت رشد جمعیت:بین سرشماری ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷:   ۶/۱۸  درصدبین سرشماری ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷:      ۹/۹  درصد

پیش بینی نرخ رشد جمعیت برای سال ۱۳۹۷: ۹۷/۰ درصد

پیش بینی نرخ رشد جمعیت برای سال ۱۴۰۴ : ۹۷/۰ درصد

جمعیت طی سه دوره سرشماری و پیش بینی آینده:۱۳۶۶:   ۸۶۱۴۸      نفر۱۳۷۷:    ۹۲۹۶۴     نفر

۱۳۸۷ :   ۱۰۲۱۹۹     نفر

۱۳۹۷:    ۱۱۲۵۵۶     نفر

۱۴۰۷:      ۱۲۳۹۶۳    نفر

ویژگی های اجتماعی

ازنظرساختار ایلی عشایر استان در قالب   ۱   ایل و   ۲۲۶    طایفه مستقل و تعداد  ۲۶۲۰ رده  شکل گرفته است و

شمای کلی رده بندی و سلسله مراتب ایلی عشایر استان به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

تعداد ایل در استان:  ۱  ایل تعداد طایفه مستقل:       ۲۶۲۰ ذکر سلسله مراتب رده های ایلی غالب عشایر استان:  ایل – طایفه – تیره – رده – هلک – خانوار

عشایراستان درقالب تعداد  ۲۴   زیست بوم سازماندهی شده اند و ازنظر وضعیت کوچ، درون کوچ   ۱۸۶۵۲   خانوارو برون کوچ   ۳۳۲  خانوار هستند. که به استان خراسان جنوبی در فصل بهار  کوچ می کنند.

ویژگی های اقتصادی

بر اساس نتایج آخرین بررسی های انجام شده میزان کل مراتع عرفی عشایر استان  ۶۲۱۷۵۰۰  هکتار می باشد که مقدار ۶۳۰۰۰۰ هکتار آن مراتع ییلاقی ومقدار۵۶۰۰۰۰۰  هکتارمراتع قشلاقی می باشد. همچنین مقدار  ۶۲۰۰۰۰۰   هکتاراز مراتع عشایراستان در محدوده سیاسی استان و مقدار  ۱۷۵۰۰ هکتارآن در محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی  می باشد .

مراتع داخل استان حدود ۹۸ درصدکل مراتع عشایری استان را شامل می شوند ومیزان تولید علوفه سالانه مراتع عشایری حدود ۳۵۳۹۴۰ تن علوفه خشک (۲۱۲۸۸۳  تن TDN)  می باشد و میزان تولید علوفه مراتع خارج از استان معادل ۲۶۲۵ تن علوفه خشک ( ۱۸۹۰ تن TDN) می باشد. درمجموع مقدار تولید سالانه علوفه مراتع عرفی عشایر معادل ۳۵۶۵۶۵  تن (۲۱۴۷۷۳  تن TDN) بوده که نیاز علوفه دام عشایر برای مدت ۲۴۰ روز در سال را تأمین می کند. در واقع می توان گفت که با توجه به نیاز سالانه علوفه دام موجود عشایر به مقدار  ۴۹۲۷۵۰ تن مقدار ۷۱  درصد آن از مراتع عرفی واقع در قشلاق، ییلاق و میابند ها و مابقی آن بایستی از منابع دیگری مانند. علوفه دستی ، پس چر مزارع ، کنسانتره و……. تأمین گردد.

جمعیت دامی عشایر استان ۸۳۴۸۰۷ واحد دامی است که معادل ۶/۱۵ درصد کل جمعیت دامی استان می باشد.

جدول تعداد و ترکیب دام عشایر استان (واحدامی)

شرح گوسفند و بره بز و بزغاله گاو و گوساله شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاومیش اسب قاطر الاغ چمع کل
تعداد ۲۸۵۹۶۱ ۴۱۵۲۴۳ ۱۶۲۷۸ ۷۷۷۲۰ ۵۰۲۱ ۱۰۲۵ ۸۵۹ ۳۲۷۰۰ ۸۳۴۸۰۷
درصد ۲/۳۴ ۷/۴۹ ۲ ۴/۹ ۶/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۹/۳ ۱۰۰
درصد دام عشایر نسبت به دام استان: . ۶/۱۵ درصد سرانه دام عشایر استان:   ۴۴   واحددامی
سرانه دام عشایر کل کشور:۱۱۰   واحددامی مقایسه (تفاوت) بین سرانه دام استان با کل کشور:۶۰   درصد   ۶۶  واحددامی.

میزان اراضی کشاورزی عشایر استان ۱۱۳۴۲  هکتار، که کل آن درمنطقه قشلاق قرار دارد. و معادل  ۸/۳  درصد کل اراضی کشاورزی استان و ۹/۲  درصداراضی عشایر کشور می باشد. ازکل اراضی زراعی موردبهره برداری عشایر مقدار   ۸۸۲۳  هکتار اراضی آبی و مقدار ۵۵۹  هکتار آن دیم می باشد. مساحت باغات عشایر استان ۳۰۷۱  هکتار می باشد . وضعیت بهره برداری و سرانه  اراضی  خانوارعشایر استان به شرح جداول زیر می باشد. 

جدول بهره برداری از  اراضی زراعی و  باغی (واحد هکتار)

دوره استقرار اراضی زراعی زیر کشت محصولات سالانه آیش باغ و قلمستان جمع کل
کل آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم  
ییلاق _ _ _ _ _ _ _ _
قشلاق ۸۲۲۳ ۷۶۸۶ ۵۳۷ ۵۷۵۲ ۵۱۱ ۱۹۳۴ ۲۶ ۳۰۷۱ ۴۸ ۱۱۳۴۲
جمع ۸۲۲۳ ۷۶۸۶ ۵۳۷ ۵۷۵۲ ۵۱۱ ۱۹۳۴ ۲۶ ۳۰۷۱ ۴۸ ۱۱۳۴۲

 

سرانه اراضی زراعی هر خانوارعشایر ۴۳/۰  هکتار سرانه باغ و قلمستان هر خانوار   ۱۶/۰  هکتار
سرانه اراضی زراعی آبی:  ۴/۰  هکتارسرانه اراضی زراعی دیم:  ۰۳/۰  هکتار  

جدول میزان و ارزش  تولیدات سالانه عشایر استان به شرح جدول زیر می باشد.

عنوان واحد میزان تولید ارزش واحد ارزش کل “میلیون ریال” سرانه ارزش به خانوار
تولیدات دامی تن ۴۳۲۳۷ ۵۸۰۸۹۱۴ ریال ۲۵۱۱۶۰ ۶۴
تولیدات زراعی تن ۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۷۵۰۰۰ ۱/۱۹
تولیدات باغی تن ۱۲۵۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۲۵۰۰ ۹/۱۵
صنایع دستی داری متر مربع ۵۰۳۴۰ ۵۵۸۲۰ ریال ۲۸۱۰ ۸/۰
صنایع دستی غیر داری مورد ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰ ۰۵/۰
سایر
جمع ۳۹۱۶۷۰

– ارزش سرمایه و منابع تولید عشایر استان برابر  ۳۹۱۶۷۰   میلیون ریال است.
[/tab] [/su_nt_tabs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *