گالری تصاویر


جلسه شورای عشایری شهرستانها با حضور فرمانداران ومسئولین ادارات

سفر استانی

آبگرمکن خورشیدی

آیین نامه ساماندهی


بازدیدها

فعالیتهای دامی و کشاورزی

فعالیت های عمرانی

زندگی عشایر


خدمات رسانی به عشایر کوچنده

انرژی های نو

اسکان و ساماندهی به عشایر