گالری تصاویر


جلسه شورای عشایری شهرستانها با حضور فرمانداران ومسئولین ادارات

سفر استانی

آبگرمكن خورشيدي

آيين نامه ساماندهي


بازديدها

فعاليتهاي دامي و كشاورزي

فعالیت های عمرانی

زندگی عشایر


خدمات رسانی به عشایر کوچنده

انرژی های نو

اسکان و ساماندهی به عشایر